Video Học tiếng Đức 8: sein/haben als Hilfsverb im Perfekt

Ở trong post trước chúng mình có đề cập đến cách sử dụng sein và haben với vai trò là trợ động từ trong thì quá khứ Perfekt.

Chúng ta sử dụng trợ động từ sein với các động từ sau:

  • nội động từ miêu tả sự chuyển động (không có tân ngữ Akk): gehen, laufen, fahren, fallen, fliegen, kommen, reisen,…
  • động từ miêu tả sự thay đổi trạng thái: aufwachen, einschlafen, sterben,..
  • các động từ: sein, werden, bleiben, gelingen, misslingen, geschehen

Các động từ không thuộc 3 nhóm trên (phần lớn) sẽ đi với haben

Bảng tổng hợp động từ thường gặp đi với trợ động từ sein ở Perfekt

 

 

 

abbiegen ist abgebogen
aufwachsen ist aufgewachsen
aufwachen ist aufgewacht
ausweichen ist ausgewichen
begegnen ist begegnet
bleiben ist geblieben
explodieren ist explodiert
fahren ist gefahren
fallen ist gefallen
fliegen ist geflogen
fliehen ist geflohen
fließen ist geflossen
flüchten ist geflüchtet
folgen ist gefolgt
gehen ist gegangen
klettern ist geklettert
kommen ist gekommen
landen ist gelandet
laufen ist gelaufen
paddeln ist gepaddelt
reisen ist gereist
reiten ist geritten
rennen ist gerannt
rudern ist gerudert
schwimmen ist geschwommen
segeln ist gesegelt
sein ist gewesen
sinken ist gesunken
springen ist gesprungen
steigen ist gestiegen
sterben ist gestorben
stolpern ist gestolpert
stürzen ist gestürzt
wachsen ist gewachsen
wandern ist gewandert
werden ist geworden
ziehen ist gezogen
zurückkehren ist zurückgekehrt
Bạn thích bài viết này chứ?
5/5

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Các Bài Viết Liên Quan

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGAY BÂY GIỜ